banner

Dürli gatylyk bilen enjam we gural bölekleri

Dürli gatylyk bilen enjam we gural bölekleri

Gysga düşündiriş:

Enjam enjamlarynyň köpüsinde ulanylyş we öndürijilik talaplary giň, şonuň üçin möhüm böleklere bolan talaplar dürli-dürli.MIM tehnologiýasy dürli bölekleriň öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli materiallar we dürli goşmaça amallar bilen öndürilip bilner.Arzan we çalt köpçülikleýin önümçilik, öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Eňekler

Kabel birleşdiriji gysgyçlara oturdylan eňekler kabel birikmelerini döretmek üçin güýçli gysylýar, şonuň üçin işlemäge we ýeterlik ömre ýetmek üçin ýeterlik güýç we berklik bolmaly.Ferroalloy materialyň MIM tehnologiýasy bilen öndürilýär we gatylygyny ýokarlandyrmak üçin ýylylyk bejergisi.

Hardware and tool parts with different hardness9
N5006

Kamer

Senagat gysyş gulpuna oturdylan gulp kamerasy, gapy panelini gysmak üçin esasy bölekdir.Gapynyň gapagyndaky gazanyň doly basyşyny götermek üçin möhürleme funksiýasynyň doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin ýeterlik güýç bolmaly;Poslamaýan polatdan öndürilýär.

caw
caw01
caw02

Baglaýjy

Birikdiriji penjiräniň direg çarçuwasyna oturdyldy, penjire açylanda ýa-da ýapylanda gaýtalanýan täsirlere we sürtülmelere garşy durmak üçin ýeterlik gatylygy bolmaly.

Connector

Açar

Diňe kämil ölçegli takyklyga eýe bolmak bilen çäklenmän, gulpuň dogry açylmagyny üpjün etmek bilen çäklenmän, açaryň momentiň gaýtalanmagyna çydap biljekdigi üçin ýeterlik berkligi hem bar.

Key

Gaz klapan korpusy we ýadrosy

Könelişmä garşylygy üpjün etmek üçin ýeterlik gatylyk bolmaly we gazyň syzmazlygyny üpjün etmek üçin ajaýyp utgaşdyryş takyklygy bolmaly;Islegiňize ýetmek üçin MIM-i ulanyň we ýylylyk bejergisi bilen yzarlaň.

Gas valve body & core pin

Dişli

Hereket geçirişiniň takyk takyklygyny, dişli modulyň we spiral hereket trubkasynyň takyklygyny üpjün etmek zerurdyr, şeýle hem könelişmä ýeterlik we berk bolmagy üçin MIM önümçiligi köp tarapdan ajaýyp öndürijiligi üpjün edip biler.

Gear1
Gear2

Kesiji

Kesiji maşynlar, has gaty material bolmaly.Çylşyrymly görnüşi sebäpli, işlenip taýýarlanan önüm öndürmek aňsat däl, MIM çalt emele gelip biler we 60HRC çenli gatylygy ýokarlandyrmak üçin ýylylyk bejergisi arzan bahadan öz işine ýetip biler.

cutter

Kuwwat gurallarynyň bölekleri

MIM tehnologiýasy bilen has köp güýç gurallary, birleşdiriji çybyklar, düwmeler we ş.m. öndürilýär;Mümkin boldugyça kiçijik dizaýn edilip bilner we plastmassa sanjym edilip, güýçli we arzan bahaly üpjün ediler.MIM tehnologiýasynyň köpçülikleýin önümçiliginiň bahasy we netijeliligi nukdaýnazaryndan şeýle bölekleriň we önümleriň talaplaryna laýyk gelmelidir.

Power tool parts

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary