banner

MIM-iň artykmaçlygy PM we IC bilen deňeşdirilýär

Adaty PM we maýa goýumlary bilen deňeşdirilende MIM-iň artykmaçlyklary näme?

Adaty Poroşok Metallurgiýa PM poroşoky gönüden-göni poroşok düwünçegine gysýar, berk baglanyşygy ýok we önümçilik prosesinde içerki mikro çatryklary öndürmek aňsat;Ikinjiden, poroşok metallurgiýa PM-de ulanylýan çig mal poroşokynyň diametri has uludyr, takmynan 0.04mm, bölek dykyzlygynyň soňky önümçiligi bary-ýogy 80%, şonuň üçin böleklerde has köp boşluk bar.Suwuklyga sebäp bolýan gubkaly dokumalar içerde bolmak aňsat, pos döredýär, şonuň üçin poslama garşy öndürijilik gaty pes;Poslama garşy ukyplylygy gowulandyrmak üçin, käwagt deşikleri galvanizasiýa etmek, bölekleriň bahasyny ýokarlandyrmak usuly täsirli däl;Önümiň görnüşi nukdaýnazaryndan, poroşok metallurgiýasy PM diňe ýönekeý sütün böleklerini edip biler;MIM çylşyrymly üç ölçegli şekilleri we ultra inçe bölekleri öndürip biler.

Takyk guýulma, bölek bölekleriniň we dykyzlygynyň kemçiliklerini ýeňip geçip bilse-de, bölekler görnüşinde erkinlik artykmaçlygy bar, ýöne henizem kemçilikler bar.

1.Karbid ýaly gaty ereýän metallar üçin ereýän nokadyň temperaturasy gaty ýokary, öndürmek hem kyn.

2.Örän ownuk we inçe bölekleri öndürmekde kynçylyk.

3.Önümçilik prosesi kyn, netijede uzak önümçilik sikli, pes önümçilik netijeliligi, müşderileriň gyssagly zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär.

4.Ölçeginiň takyklygy we hiliniň pesligi, arka kanalda işleýiş düzedişini ýokarlandyrmagyň zerurlygy, çykdajylaryň köpelmegine we çynlakaý hapalanmagyna sebäp bolýar.

Munuň tersine, MIM prosesi üçin bu iki prosesiň kemçiliklerini ýeňip geçip bolar:

1.Poroşok ýasalýança, metalyň islendik ýokary ereýän nokady bölekleri aňsatlyk bilen öndürip biler.

2.Ownuk eserler üçin aýratyn artykmaçlyklar bar.MIM indi edip biler.0,1M galyňlyk bölekleri.

3.Galyndy önümçiligi, köp modally deşik dizaýny, ýokary önümçilik netijeliligini, gysga önümçilik siklini döredýär.

4.MIM bölekleriniň dykyzlygy we ölçeg takyklygy birneme ýokary.


Iş wagty: Noýabr-19-2021