banner

Dünýä belli markalar bilen elleşýäris

2021-nji ýylda üstünlik gazanyp, Hytaýyň meşhur markalarynyň, Huawei-iň ynkylaply akylly ekran kompýuter önümi HUAWEI MateView-iň ösüşine gatnaşdyk, bu önüm üçin takyk metal bölekleriniň ösüşini we önümçiligini üpjün etmek üçin MIM amalyny ulanýarys we netijede bolduk önüme bölekler bilen üpjün ediji;2021-nji ýylyň iýun aýynda Huawei önümi satuwa çykardy, ulanyjylar tarapyndan gowy garşylandy we öwüldi.Ajaýyp satuw öndürijiligini gazandylar.Programma funksiýalary nukdaýnazaryndan, ulanýan täze tehnologiýalary sarp edijiler tarapyndan gowy garşylandy.Duýgy meýdanyna degip, telefony akylly displeý bilen simsiz birikdirip bileris, telefonyň we akylly ekran kompýuteriniň içindäki faýllary we maglumatlary paýlaşyp we geçirip bileris we şol bir wagtyň özünde telefonda faýllary manipulirläp üýtgedip we redaktirläp bilersiňiz. kompýuter ulgamyny we jübi telefonynyň “Desire Mode” -ny açyň.“Huawei” -iň displeý kompýuterinde, güýçli programma öndürijiliginden başga-da, müşderileri satyn almak isleýän başga bir zat, ýönekeýligi, aňsatlygy we çeýeligi üçin ajaýyp dizaýny hem bar.Diňe bir barmagyňyzdan aňsatlyk bilen galdyryň ýa-da sazlaň, ekrany iň oňat görnüşe we burça aňsatlyk bilen sazlanyp, ulanyja iň gowy görnüşi berýär;Bu artykmaçlyklar boýnunyň pyçagyndan gelýär.Berkidiji ekrany düzetmek funksiýasyna goşmaça, bu çeňňegi öndürmek üçin MIM prosessini ulanýarys, şeýle hem miliň erkin aýlanmagyny we berkitilmegini üpjün edýäris, asyl birnäçe bölekleriň çylşyrymly bölegine jemlenendir;Bu kritiki komponent, isleýşiňiz ýaly sazlamagy aňsatlaşdyrýar, hiç bir önümiň ozal görmedik zady.Bu aýratynlyk, bu önüm üçin uly satuw nokady.

Bu, üstünlikli gatnaşan halkara meşhur marka önümlerimiziň ilkinji taslamasy we önümçiligi.

We shake hands with world-renowned brands
We shake hands with world-renowned brands1

Iş wagty: Noýabr-09-2021