banner

Takyk we ygtybarly poslamaýan polatdan ýasalan “Latch Drive” mehanizmi

Takyk we ygtybarly poslamaýan polatdan ýasalan “Latch Drive” mehanizmi

Gysga düşündiriş:

Latch sürüjiniň mehanizmi näme?Dişli we rack geçiriji bölekleriň ýakyn hyzmatdaşlygy arkaly, çyzykly hereketiň we eksenel aýlanmanyň öwrülmegine, hereketiň ugruny we re modeimini üýtgetmek, hereketi gulplamak ýa-da açmak mehanizmine ýetmek;Bu mehanizm takyk geçiriş, tekiz hereket etmekden başga-da, hereket edýän ähli komponentleriň ýeterlik derejede güýçli bolmagyny talap edýän takyk hereketlendiriji komponentlerine mahsusdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jaý

Önümiň esasy bölegi hökmünde, önümiň göwrümini we göwrümini, çylşyrymly gurluşy we takyk ölçegini kesgitleýär, şeýle hem içerki geçiriş bölekleriniň hereket edip biljekdigini üpjün etmek üçin içerki gurnama böleklerini ykjam, ýerlikli arassalaýar. tekiz aýlanmak.

Housing

Dişli enjamlar

Bu hereketiň we geçirişiň esasy bölekleri, bu dizaýn hereket modullarynyň takyklygyny üpjün etmeli, şeýle hem ýeterlik güýç we berklige, täsirli geçirişe, belli bir derejede aşaga garşylyk we hyzmat ediş möhletine eýe bolmalydyr.

Gears Racks
Gears Racks1

Spiral çukur

Bu hereket edýän bölekleriň traýektoriýasyna gözegçilik edýän, dykylmazdan tekiz hereketi üpjün etmek üçin takyk geçiriş egrisini talap edýän esasy hereketlendiriji bölekdir.

Gear

Üstünlik

Bu bölegi ýasamak üçin adaty poslamaýan polatdan ýasalan guýma önümlerini ulansak, takyklyk talaplaryna laýyk gelmek mümkin däl, we sink alýuminiý garyndy önümçiligi ýaly örtükli materiallary ulansak, güýç ýeterlik bolmaz uly geçiriji güýjüň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.Öňki tehnologiýalary we netijesiz önümçilik prosesini üstünlikli çalyşýan MIM tehnologiýasynyň peýda bolmagy, bölekleriň ajaýyp sazlaşykly bolmagy, netijeli geçiriş funksiýasyna ýetmek üçin ýokary ölçegli takyklygy we ýokary güýçli önümleri öndürip biler.Önümçiligiň bahasy we netijeliligi nukdaýnazaryndan, bu görnüşli metal önümleri öndürmek üçin MIM prosesi iň gowy saýlawdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary