banner

MIM artykmaçlyklaryny ulanyp öndürilen takyk bölekler

MIM artykmaçlyklaryny ulanyp öndürilen takyk bölekler

Gysga düşündiriş:

MIM tehnologiýasyny ulanmak, adaty prosesleriň edip bilmeýän önümlerini öndürip biler, şonuň üçin bu öwrülişik tehnologiýasy.Önümçiligi, öndürijilik, material aralygy, önümiň takyklygy we ş.m. çäklendirmeleri çözýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sarp ediji elektronikasy

MIM tehnologiýasynyň artykmaçlygy kiçi göwrümli we ýeterlik güýji bolan takyk bölekleri öndürmek bolany üçin, ösýän sarp ediş elektronikasy pudagynda giňden ulanylýar;Uly önümçilik kuwwaty bilen birlikde, bazaryň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp, günde millionlarça önüm öndürip bilýär.Häzirki wagtda, esasan, ykjam telefon kompýuteriniň içindäki kartoçka, kamera çarçuwasy, düwmeler we ilikler, janköýerler we aýlawyň beýleki bölekleri ýaly kiçijik bölekler MIM prosesi bilen öndürilýär.

Consumer electronics
Consumer electronics4
Consumer electronics1

Antibakterial sterilizasiýa materiallary zerur önümleri öndürdi:Gündelik durmuşda köp sanly bakteriýalar bar, olar köpçülik ýerleri bilen umumy aragatnaşygyň üsti bilen gapy tutawaçlary, lift düwmeleri we ş.m. ýaýradylýar, bu önümleriň çig malyna käbir sterilizasiýa elementlerini goşmak bilen, E ýaly täsirli öldürip biler. coli, Helicobacter pylori we adamlaryň saglyk bakteriýalaryna beýleki howplar.Şeýle material saçak gaplaryna, lukmançylyk enjamlaryna we beýleki önümlere giňden öndürilýär.

Antibacterial sterilization materials produced necessities
Antibacterial sterilization materials produced necessities1
Antibacterial sterilization materials produced necessities2

Önümiň artykmaçlygy

MIM-iň bu artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak bilen bir hatarda amaly diapazony giňeltmek we önümiň hilini ýokarlandyrmak mümkindir.
1.Gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň arzan bahasy we ýokary netijeliligi.
2. Giň we çeýe çig mal.
3. Gaýtadan işlemek arkaly önümiň öndürijiligini gowulandyrmak mümkinçiligi.
4. Ululygynyň takyklygyna gözegçilik edip bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň