banner

Poslamaýan polatdan gysyş gulpy we çärýek öwrümi

Poslamaýan polatdan gysyş gulpy we çärýek öwrümi

Gysga düşündiriş:

Gysyş gulplary senagat desgalarynda, şkaflarda we gapyny gulplamak üçin beýleki ýapyk gurluşlarda giňden ulanylýar.Gapyny gulplamak işinde, güýçli çekiji güýji üpjün edýär, möhür hökmünde hereket etmek üçin gapy plastinkasynyň gyrasyndaky möhüri gysýar.Gulpda “Poke-Yoke” dizaýn düşünjesi bar, gulp dogry ýapylmadyk ýagdaýynda gorag örtügi adaty örtülip bilinmez;Wizual gorag örtügindäki floresan film bilen gulpuň dogry ýapylandygyny kesgitläp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Toz we suw geçirme funksiýasy bilen gysyş gulpy

Toz örtügi

Çylşyrymly gurluş, näzik ýer we takyk ölçeg haýyşy sebäpli işlemek ýa-da guýmak arkaly öndürmek gaty kyn.

Stainless-steel-compression-lock-with-Dust-Water-proof-function3
Stainless steel compression lock with Dust & Water proof function4

Gabygy salmak

Çylşyrymly spiral çukur, gulp bölekleriniň sazlaşykly hereketine gözegçilik edýär, diňe bir tekiz hereketi üpjün etmek üçin takyk egrilik bolman, belli bir güýç we berklik talap edilýär, şonuň üçin ulanyşdan soň deformasiýa bolmaz.

Stainless steel compression lock with Dust & Water proof function01

jaý dizaýny

Çylşyrymly gulp jaý dizaýny: Gulpuň esasy göwrümi, işleýşi ýaly çylşyrymly gurluşlara we ýeterlik güýje mätäç, funksional talaplary kanagatlandyrmak üçin ölçegli bolmaly.

Complex lock housing design

Goýmak

Gulpy açyk we ýapmak üçin hereketlendiriji bölegi.Düwmä gabat gelýän takyk görnüşe eýe bolmak üçin, aýlanyş güýjüni beýleki ýoldaş böleklerine geçirmek üçin güýçli, açylmagyň we ýapmagyň ugruny kesgitläň.

Stainless steel compression lock with Dust & Water proof function

Çärýek öwrüm gulpy

Çärýek öwrüm gulpy iň köp ýaýran senagat gulpy, gurluşy gaty ýönekeý, ýöne programma gaty giň, şonuň üçin çykdajy talaplary barha azalýar.Gurluşy ýönekeý bolsa-da, adaty guýma we gaýtadan işlemek üçin çykdajylar henizem gaty ýokary we önümçiligiň netijeliligi pes;Esasanam kiçi we takyk gulplar üçin takyklyk talaplaryny ýerine ýetirmek henizem kyn.MIM tehnologiýasy bu meseläni ep-esli derejede çözýär we sarp ediş elektronikasy ýaly bazarlarda giňden hormatlanýan kiçi göwrümli we örän takyklyk bilen kiçi gulplary öndürip biler.

N4006
Quarter turn lock2
Quarter turn lock
Quarter turn lock4

Corrokary poslama garşy gulplar

Gulp bölekleriniň önümçilik prosesi hökmünde MIM-i saýlamak, käbir önümleriň aýratyn talaplaryny durmuşa geçirip biler.Gulp ýörite materialdan öndürilýär we soňraky passiwasiýa bilen 1000 sagat bitarap duz sepmek talaplaryny kanagatlandyryp bilýär.Deňizdäki ýel degirmenleri, ýahtalar, gämiler, gämi ammarlary we beýleki desgalar ýaly deňiz desgalarynda ulanmak üçin amatly.

High corrosion resistant locks

Önümiň beýany

Gorag örtügi suwuň we tozanyň çozmagynyň öňüni alyp biler, gulpuň içki gurluşyny gorap biler we gulpuň ömrüni gowulaşdyryp biler.Bu funksiýa önümiň takyk bölekleri bilen bir hatarda has çylşyrymly gurluşa eýe bolmagyny talap edýär;Dizaýnerler MIM tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryny doly oýnaýarlar, bölekleriň dizaýn erkinligini giňeldýärler.

Önümiň artykmaçlyklary

1. MIM önümçiligi bilen esasy bölek modelleme toplumy, taýýar önümden gönüden-göni ýygnalyp bilner;Diňe bir wezipä ýetmek üçin ajaýyp bolman, çykdajylary ep-esli tygşytlaýar, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.
2. SUS304L ýa-da SUS316L materiallaryndan ýasalan bölekler poslama çydamly we uzak wagtlap açyk ýel we ýagyşa we täsirlere çydamly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary