banner

Poslamaýan polatdan ýasalan önümler Dürli ulanmak üçin çeňňek

Poslamaýan polatdan ýasalan önümler Dürli ulanmak üçin çeňňek

Gysga düşündiriş:

Eller, hereket birikmesiniň iki otnositel aýlanýan böleginiň birikmesinde gaty giňden ulanylýar;Aýlanmagyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin, onuň bölekleriniň arasynda gowy sazlaşyk bolmaly.Käbir programmalarda dürli hereket funksiýalaryna ýetmek üçin ilikleriň çeýeligini aňsatlyk bilen dolandyryp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Çeňňekleriň has uly güýji bilen, MIM bölekleri süzgüçden soň 98% -den gowrak dykyzlyga eýe;Önümiň ýokary güýjüne eýe bolmagyny üpjün edip biler.

Stainless Steel industries Hinge for a variety of application6

2.MIM galyndy önümçiligi tehnologiýasy, ajaýyp görnüşi we çeýe öwrümi bilen, çeňňekleriň çylşyrymly şekillerini öndürip biler.

Stainless Steel industries Hinge for a variety of application4
Stainless Steel industries Hinge for a variety of application 7

3.Burç erkin dizaýn edilip bilner, aýlanma burçuny we gapynyň erkinligini ep-esli ýokarlandyrar.

Stainless Steel industries Hinge for a variety of application 8
Stainless Steel industries Hinge for a variety of application 9

4.Çeňňegiň aýlanýan şahasy, gysgyç bölekleriniň aýlanmagynyň durnuklylygyny üpjün edýän, gysgyçdaky dişli bilen işleýän dişli şahdyr;Çeňňegiň bu görnüşleri kompýuterde ýa-da noutbuk önüminde giňden ulanylýar.

Stainless Steel industries Hinge for a variety of application10
Stainless Steel industries Hinge for a variety of application11

5. Tork çeňňegi: Çeňňek önüminiň bu görnüşi, onuň aýlanmagy nemlendiriji aýratynlyklara eýedir, ýagny islendik ýagdaýda saklanyp bilner.Bu damping häsiýetiniň ýerine ýetirilmegi, iki bölekden aşa laýyk bolmagy sebäpli döredilen sürtülmä bil baglamak arkaly gazanylýar.Şeýle kiçijik bölek şeýle uly güýç talap edýär, bölegi ýeterlik güýç we sürtülme garşylygy bolmaly.MIM prosesi ýörite materiallar bilen işlenmese we galyp bolmasa, ýetmek kyn;Şeýle asyl nusgalar, biri-birine aýlanýan ýa-da hereket edýän beýleki böleklerde giňden ulanylýar.

Stainless Steel industries Hinge for a variety of application12

6. Önüm näçe kiçi bolsa, MIM prosesi bilen önümçilik üçin şonça-da amatlydyr we çeňňek üçin hem edil şonuň ýalydyr;Köp önümiň kiçi göwrümi sebäpli, onuň garnituralary diňe gaty kiçijik edilip bilner.Häzirki wagtda jübi telefonlary we kompýuterler ýaly sarp ediji elektron önümleriniň halkalary MIM tehnologiýasy arkaly öndürilýär.Güýç, takyklyk, daşky görnüş we ş.m. ýaly birnäçe talaplar bar.

Stainless Steel industries Hinge for a variety of application13

Önümiň beýany

Berkidilen bölekler tutuş gapynyň agramyny ýa-da aýlanýan bölegini götermek üçin ýeterlik derejede güýçli bolmaly.Sink garyndy materiallaryny ulanmak zerur güýje ýetip bilmez;Gapy we gapy çarçuwasynyň ýörite ýygnanyşygy, dürli aýratyn şekillere eýe bolmagyny talap edýär we MIM galypdan ýasalan artykmaçlyklary bilen bu meseläni gaty gowy çözüp biler, dürli aýratyn şekilleri döreder.

Önümiň artykmaçlygy

MIM gaty dykyz bölekleri öndürýär we owadan görünmek we wizual we estetika goşmak üçin dürli ýüzlerde bejerilip bilner.Hiç hili çäklendirmeler ýoklugy sebäpli, hereket meýdanyny tygşytlap we önümiň ykjamlygyny ýokarlandyryp biler;Mikroelektronika pudagynda şunuň ýaly önümlere bolan islegi kanagatlandyrmak üçin ultra-kiçi halkaly bölekleri döretmek üçin MIM tarapyndan gaty kiçi bölekler öndürilip bilner.

1.Stainless Steel industries Hinge for a variety of application6
1.Stainless Steel industries Hinge for a variety of application7
1.Stainless Steel industries Hinge for a variety of application8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary