banner

Önümler

 • Stainless Steel Compression Lock & Quarter Turn

  Poslamaýan polatdan gysyş gulpy we çärýek öwrümi

  Gulp önümleriniň barha giňden ulanylmagy bilen, ýokary tizlikli otly we beýleki Metro desgalarynda ulanylýan ýokary güýç we yrgyldy garşylygy ýaly dürli aýratyn häsiýetlere eýe bolmak üçin barha köp gulplama önümleri talap edilýär.Deňiz desgalaryna ulanylýan gulplar ýokary poslama garşy bolmalydyr;Sarp ediji elektronikasy ýaly pudaklarda ulanylýan gulplar az göwrümli we takyk laýyklyk we ş.m. bolmalydyr. MIM tehnologiýasy tarapyndan öndürilýän poslamaýan polat gulplar bu talaplary göz öňünde tutup biler we zerurlyklary kanagatlandyrýan takyk görnüşi we ajaýyp öndürijiligi bilen gulp önümlerini öndürip biler. bazary.

 • Precision parts produced by applying MIM advantages

  MIM artykmaçlyklaryny ulanyp öndürilen takyk bölekler

  MIM tehnologiýasyny ulanmak, adaty prosesleriň edip bilmeýän önümlerini öndürip biler, şonuň üçin bu öwrülişik tehnologiýasy.Önümçiligi, öndürijilik, material aralygy, önümiň takyklygy we ş.m. çäklendirmeleri çözýär.

 • Stainless Steel industries Hinge for a variety of application

  Poslamaýan polatdan ýasalan önümler Dürli ulanmak üçin çeňňek

  Deňeşdirilen aýlanýan iki bölek, adatça onuň aýlanyş traýektoriýasyny çäklendirmek üçin gysylýar;Adaty gapylar, penjireler, enjamlaryň açylmagy we elektrik enjamlarynyň gapagy ýaly gurluşlarda ulanylýar.Çeňňekleriň öndürijilik talaplary amaly taýdan üýtgeýär.Takyk elektrik önümleri üçin, metal injeksiýa galyplaýjy halkalar öz işleriniň artykmaçlyklaryny oýnap biler we dizaýn modelleri we utgaşdyryş takyklygy iň ýokary derejä ýetip biler.Güýç we poslama garşylyk ýaly aýratyn talaplar bilen örtülen önümler üçin, MIM prosesi bilen öndürilen ilikler hem aýratyn artykmaçlyklara eýedir we beýleki önümler tarapyndan öndürilen şuňa meňzeş önümler bilen yzygiderli tanyşdyrylýar we ýerine çalşylýar.

 • Precise and reliable stainless steel Latch Drive Mechanism

  Takyk we ygtybarly poslamaýan polatdan ýasalan “Latch Drive” mehanizmi

  Panel mehanizminiň esasy bölekleri ähli bölekleri düzedýän we ýerleşdirýän gabygy öz içine almalydyr we takyklygy ähli hereket edýän bölekleriň utgaşdyryş täsirini kesgitleýär;Esasy hereket edýän bölekler raflar we dişlilerdir we olaryň otnositel ýagdaýy hereketiň ugruny kesgitleýär;Olaryň takyklygy hereketiň tekizligini hem kesgitleýär.

 • The precision parts of Industries Lock product

  Industries Lock önüminiň takyk bölekleri

  Gulp bölekleri bölek önümleriniň has uly synpydyr, bu ýönekeý gural däl, esbaplar, adatça biri-birine gabat gelýän birnäçe bölek, arassalamak bilen belli bir hereketi saklaýar.Şol bir wagtyň özünde bölekleriň belli bir güýji, könelmegine garşylyk, burulma garşylygy, poslama garşylyk we beýleki öndürijilik talaplary bar.Biri-biri bilen berkidilen önümler, adatça, şol bir materiallar we prosesler bilen öndürilýär we galyplar bilen galyplar, kämillik derejesine ýetmek üçin ölçegli çydamlylygyny we takyklygyny gowy dolandyryp biler;MIM materiallarynyň giňden ulanylmagy, gulp böleklerini öndürmek üçin iň gowy tehnologiýany saýlaýar.

 • Medical & daily-use artical produced by MIM

  MIM tarapyndan öndürilen lukmançylyk we gündelik ulanylýan çeperçilik

  Sebäbi MIM poroşok çig mallary lukmançylyk üpjünçiligine, azyk gigiýenasyna, öý harytlaryna we beýleki ýokary howpsuzlyk derejesine ýetmek üçin talaplara laýyklykda düzülip bilner.Lukmançylyk hirurgiki pyçaklary MIM poroşok metallurgiýa tehnologiýasy arkaly taýýarlanýar we pyçak materiallary poslamaýan polatdan ýasalýar.

 • Wearables and decorations produced by MIM

  MIM tarapyndan öndürilen geýimler we bezegler

  MIM materiallarynyň özleşdirilip bilinýän aýratynlyklary sebäpli, olar gündelik durmuşda has giňden ulanylýar.Gündelik zerur zatlary, bezegi, geýip bolýan önümleri öndürýän köp organiki materiallar MIM önümçiligine öwrüler.

 • Precision parts produced by applying MIM advantages

  MIM artykmaçlyklaryny ulanyp öndürilen takyk bölekler

  Dürli materiallar we çeýe galyplaýyş prosesi sebäpli, MIM tehnologiýasy, dürli meýdanlary, dürli aýratynlyklary we önümiň dürli talaplaryny öz içine alyp bilýän ýeke tehnologiýanyň önüm aralygynyň çäklendirmelerini açdy;Mundan başga-da, önümiň hili, daşky görnüşi, takyklygy, öndürijiligi we ş.m. beýleki amallaryň edip bilmejek giňişleýin artykmaçlyklaryna eýedir;Has köp önüm öndürmek üçin MIM tehnologiýasyny ulanmak hasap edilip bilner;Şonuň üçin MIM tehnologiýasy “21-nji asyrda iň geljegi uly komponent döredýän tehnologiýa hökmünde tanalýar.

 • Hardware and tool parts with different hardness

  Dürli gatylyk bilen enjam we gural bölekleri

  Enjam önümleri iň giň diapazony, önümiň iň köp dürli talaplaryny we iň köp dürli materiallary öz içine alýar.Apparat önümlerini öndürip bilýän önümçilik prosesi möhür basmak, sowuk ýasamak, gyzgyn ýasamak, ekstruziýa, guýmak, işlemek we ş.m. bolup biler.Bu amallaryň hemmesiniň ajaýyp artykmaçlyklary we kemçilikleri bar we MIM prosesiniň döremegi onuň artykmaçlyklaryny doly oýnaýar we enjam önümleriniň önümçilik tehnologiýasyna öwrülişikli ösüş getirýär.Indi önümiň öndürijiligi has ýokary bolar ýaly, MIM tehnologiýa önümçiligini ulanyp, has köp enjam önümleri.

 • Ultra-small and complex precision parts

  Ultra kiçi we çylşyrymly takyk bölekler

  Ultra-kiçi ululykdaky takyk bölekleriň çylşyrymly geometriýalary we tertipsiz şekilleri bar, gysmak we gaýtadan işlemek gaty kyn.Funksiýa talaplary sebäpli käbirleriniň gaty gatylygy bar we adaty maşyn kesiji bilen kesilip bilinmez.